Co robimy

Najciekawsza z powstających religii to dataizm,
który nie czci ani bogów, ani człowieka – on oddaje cześć danym

Yuval Noah Harari, Homo Deus


Platforma AdEmotion jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na wysokiej jakości dane. Łączy dostępne na rynku dane demograficzne, geolokalizacyjne, społeczno-ekonomiczne i behawioralne z wiedzą na jeszcze głębszym poziomie – kim są obecni i potencjalni klienci, jaką mają osobowość, jakie wyznają wartości, jakie są ich preferencje estetyczne. Skutecznie pobudzona intencja zakupowa przełoży się na rozwój Twojego biznesu.

AdEmotion to więcej niż tylko kolejna firma technologiczna. Ademotion to interdyscyplinarny zespół psychologów, specjalistów z dziedziny data science, big data oraz AI, który wypracował unikalną technologię analizy i przetwarzania śladów cyfrowych.

Data Consulting

Analiza i redefinicja grup docelowych marki pod kątem psychologii i preferencji estetycznych. Analiza śladów cyfrowych klienta i rekomendacje dotyczące ich skutecznej monetyzacji.

Data segmentation

Budowa modeli predykcyjnych pozwalających na klasyfikację konsumentów (dane klienta – first party data) do grup scharakteryzowanych pod względem psychologicznym (osobowość, system wartości) i pod kątem preferencji estetycznych, w oparciu o autorski model klasyfikacyjny zbudowany przy współpracy z psychologami. Efekty dla klienta – znaczący wzrost sprzedaży.

AI marketing platform

Platforma (SaaS) do precyzyjnego targetowania reklam w Internecie. Algorytm AdEmotion umożliwia tworzenie personalizowanych reklam (automatyzacja tworzenia kreacji) i unikalną – psychologiczną - segmentację grupy docelowej klienta. Korzyści dla klienta - konwersja kampanii wzrasta co najmniej dwucyfrowo.

Big data & AI solutions

Analiza przedwdrożeniowa oraz tworzenie modeli predykcyjnych do optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. Szyte na miarę aplikacje dla firm – zwiększanie przewagi konkurencyjnej i optymalizacja kosztów.

Kim jesteśmy

Aleksander Reiff
Aleksander Reiff
Co-founder

Michał Kazimierczak
Michał Kazimierczak
Partner

Zbigniew Jankowski
Zbigniew Jankowski
Co-founder

Partnerzy i klienci

What we do

The most interesting emerging religion is Dataism,
which venerates neither gods nor man – it worships data

Yuval Noah Harari, Homo Deus


AdEmotion platform is the solution to the market demand for high quality data. It combines the demographic, geolocation, socio-economic and behavioral data accessible on the market with knowledge at much more profound level - who are the current and potential clients, what personality they have, what are their values, what are their aesthetic preferences. An effectively stimulated purchasing intention will translate directly into the growth of your business.

AdEmotion is more than just another tech company. Ademotion is an interdisciplinary team of psychologists, data science, big data and AI specialists, who has developed a unique technology of analysing and processing digital footprints.

Data Consulting

Analysis and redefinition of the brand’s target groups in terms of psychology and aesthetic preferences. Analysis of client’s digital footprints and recommendation regarding it’s effective monetization.

Data segmentation

Creation, implementation and maintenance of predictive models enabling the classification of consumers (first party data) into characterized groups regarding their psychological aspects (personality, value system) and aesthetic preferences, based on the proprietary classification model created in cooperation with psychologists. The benefit for the client - a significant increase in sales.

AI marketing platform

Platform (SaaS) for precise targeting of advertisements on the Internet. The AdEmotion algorithm enables to create personalized advertisements (automation of ads creation) and unique - psychologically oriented - segmentation of the client’s target group. The benefit for the client - double-digit increase of conversion of the campaign.

AI solutions

Pre-implementation analysis and creation, implementation and maintenance of predictive models for optimization and automation of business processes. Custom-made applications for companies. The benefit for the client - increase of the competitive advantage and optimization of costs.

Who we are

Aleksander Reiff
Aleksander Reiff
Co-founder

Michał Kazimierczak
Michał Kazimierczak
Partner

Zbigniew Jankowski
Zbigniew Jankowski
Co-founder

Partners & clients